Privacy

Privacy

Privacyreglement Maatschap Fysiotherapie Nieuwleusen-Balkbrug
Omloop 24, 7711 XD Nieuwleusen, Molenweg 14, 7707 CD Balkbrug
Datum: 01-01-2017

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om. Daarom is naast de Bovengenoemde Wet Bescherming Persoonsgegevens, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement.

Onderstaand is in het reglement weergegeven:
Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de secretaresses, waarnemers en eventuele stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. 
 • In het kader van uw behandeling kan het wenselijk of noodzakelijk zijn dat met andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de huisarts, overleg plaatsvindt. De fysiotherapeut kan hierdoor genoodzaakt zijn over uw medische gegevens te spreken met deze zorgverleners. Tenzij u expliciet te kennen geeft dat u hier niet mee kunt instemmen is de behandelend fysiotherapeut daartoe bevoegd.   
 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). 
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut. 
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend. Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
 • In het bijzijn van patiënten of derden wordt niet over andere patiënten gesproken.
 • In de behandelruimtes is de privacy voor de patiënten gewaarborgd, de ruimtes zijn allemaal van elkaar afgesloten. Er is van buitenaf geen inkijkmogelijkheid in de behandelruimte.
 • Binnen de praktijk zijn er afspraken gemaakt om niet zonder toestemming van de patiënt de behandelkamer te betreden.
 • Indien de patiënt er om vraagt, verlaat de fysiotherapeut de behandelruimte tijdens het uit- en om kleden van de patiënt.
 • Binnen de praktijk is geen zichtbare patiënten informatie (bv. overdrachten of informatie in computer) te zien voor derden. Inzage in elektronisch patiënten dossier is voor medewerkers slechts mogelijk na invoeren van wachtwoord.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.